Tworzenie Tanich Stron na Kredyt

Blog ekonomia prawa wpisuje się w konwencję ekonomicznej analizy prawa, która zakłada badanie regulacji z perspektywy ekonomisty – udzielepozyczkiprywatnie.com.pl. Wykorzystuje się więc metodologię ekonomiczną z uwzględnieniem całej jurydycznej złożoności badanego obszaru. Pozwala to skoncentrować się na aspektach związanych efektywnością prawa. Takie interdyscyplinarne podejście jest niezwykle przydatne do analizy skutków regulacji, projektowania efektywnych aktów prawnych, czy prognozowania, jak podmioty będą reagowały na zmiany w prawie. Istotnym elementem ekonomicznej analizy prawa są zagadnienia z teorii wyboru publicznego, ekonomicznej teorii kontraktów, alokacji dóbr, czy teorii praw własności.

Istotna część rozważań na blogu poświęcona jest prawu własności intelektualnej – w szczególności patentom i prawom autorskim. Jest to niezwykle interesujący temat, którego znaczenie bardzo szybko rośnie. Coraz częściej artykułowane są postulaty, aby dokonać daleko idącej redefinicji własności intelektualnej tak, aby przystawała ona do rzeczywistości społecznej. Do prowadzenia takich rozważań znakomicie nadaje się perspektywa ekonomicznej analizy prawa. Warto w tej konwencji zastanawiać się, jakie zmiany w prawie własności intelektualnej mogłyby sprzyjać maksymalizacji dobrobytu społecznego, przy jednoczesnym zapewnieniu uczciwego wynagrodzenia twórcom.

Na blogu podejmuję też rozważania ze styku kultury i ekonomii. Warta uwagi jest nie tylko analiza wpływu ekonomii na kulturę, ale przede wszystkim oddziaływanie, które odbywa się w przeciwnym kierunku. Kultura tworzenia stron jest niewątpliwie wyjątkowym obszarem, który nie może być taktowany jedynie w kategoriach rentowności, czy maksymalizacji zysku. Te aspekty, naturalnie, nie mogą być pomijane, ale na kulturę trzeba patrzeć w znacznie szerszym kontekście – przede wszystkim mając na uwadze jej sensotwórczą rolę dla ludzkiej egzystencji. Kultura to bowiem świat wartości. Istnieje jednak szereg zagadnień, gdzie podejście ekonomiczne – mimo swojej immanentnej nieprzystawalności – musi być odnoszone do kultury, chociażby do aspektów konsumpcji jej przejawów. Odpowiednie regulacje tego złożonego i delikatnego obszaru stanowią więc wielce interesującą i wymagającą materię.

Rozważania prowadzone na blogu mają na celu poszukiwanie dobrego prawa. Dokonuje się to przede wszystkim przez krytyczną analizę istniejących regulacji oraz wysuwanie postulatów zmian w prawie. Prowadząc takie dociekania nie sposób też nie stawiać sobie pytań, gdzie w ogóle jest miejsce na interwencje państwa? Co powinno być przedmiotem regulacji? Jakie są ograniczenia interwencji publicznych? Dopiero następnym krokiem może być poszukiwanie odpowiedzi na to, jakie powinno być brzmienie konkretnych przepisów, czy też jak powinna wyglądać dana polityka publiczna. W moim przekonaniu niezwykle potrzebne jest podejmowanie eksperckich inicjatyw mających przyczyniać się do poprawy jakości legislacji i zwiększenia efektywności polityk publicznych. Stąd idea stworzenia i prowadzenia bloga ekonomiaprawa.pl. Ekonomiczna analiza prawa nadaje się zaś do realizacji tego zadania wprost wyśmienicie.